ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκπαιδευτικές Ημερίδες για Φαρμακοποιούς σε 7 Πόλεις της Ελλάδος

15η Health Expo

No upcoming event!

Η Task Force Καινοτομίας (Innovation Task Force, ITF) είναι μια διεπιστημονική ομάδα που ασχολείται με επιστημονικά, ρυθμιστικά και νομικά θέματα στον τομέα του φαρμάκου. Συστάθηκε στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicines Agency) και λειτουργεί ως ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ ενδιαφερομένων πλευρών. Η έγκαιρη αναγνώριση επιστημονικών, νομικών και ρυθμιστικών θεμάτων των αναδυόμενων θεραπειών και τεχνολογιών και οι επιπτώσεις αυτών κατά την εφαρμογή τους, ο προσδιορισμός των αναγκών για εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε πρώιμο στάδιο έρευνας στο χώρο του φαρμάκου, σε συνεργασία με την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), την Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, CVMP), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές ((NCAs), η έρευνα για οριακά προϊόντα (προϊόντα για τα οποία υπάρχει αβεβαιότητα για το αν ταιριάζουν με τον ορισμό του φαρμάκου ή όχι), ή για (φάρμακα) ουσίες που είναι ενσωματωμένες σε ιατρικές συσκευές, αλλά και πρόσφατα για νανοφάρμακα, φαρμακογενωμική, συνθετική βιολογία, βιοϋλικά, είναι θέματα που απασχολούν όσους συμμετέχουν σε αντίστοιχες ενημερωτικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις που εστιάζουν στην καινοτομία, διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ITF, είναι δωρεάν και έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την άτυπη ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή καθοδήγησης, σε πρώιμο στάδιο κατά τη διαδικασία ανάπτυξης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στις συζητήσεις μετέχουν εμπειρογνώμονες του δικτύου του European Medicines Agency(ΕΜΑ), ομάδες εργασίας και επιτροπές, καθώς και το καλύτερο επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει στην Ευρώπη. Η ITF δέχεται στις ενημερωτικές συναντήσεις υποψηφίους που καλύπτουν κανονιστικά, τεχνικά και επιστημονικά θέματα από το χώρο της ανάπτυξης των καινοτόμων φαρμάκων, των νέων τεχνολογιών και των οριακών προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες για επερχόμενες συναντήσεις, αλλά και αιτήσεις συμμετοχής υπάρχουν στο παρακάτω λινκ: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages%2Fregulation%2Fgeneral%2Fgeneral_content_000334.jsp&mid=WC0b01ac05800ba1d9

ΦΙΛΟΙ ΕΦΕ - ΧΟΡΗΓΟΙ
efe sponsors2

 

Go to top